Akela 80:20 Scottish Salmon - 10kg Medium Paws (Please contact us to order)