Akela 80:20 Scottish Salmon - 1.5kg Medium Paws (Please contact us to order)