Akela 80:20 Scottish Salmon - 1.5kg Small Paws (Please contact us to order)